17.03.2021

ОИК-Минирални бани ще заседава на 18.03.2021г. от 17.30 часа в сградата на Община Минерални бани, във връзка с прекратяване на правомощията на кмет на с.Сърница, община Минерални бани

17.03.2021

Съобщение

ОИК-Минерални бани ще заседава на 18.03.2021г. от 17.30 часа в заседателната зала на Община Минерални бани, във връзка с прекратяване на правомощията на кмет на с.Сърница общ.Минерални бани.

14.01.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще заседава на 15.01.2020 год. от 11.00 часа в заседателна зала на Община Минерални бани, във връзка с подадено заявление за отказ от общински съветник.

02.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК-Минерални бани ще се проведе на 02.11.2019 г. от 15:00 часа

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 23.10.2019 год. от 17:30 часа

22.10.2019

Получаване на бюлетини, изборни книжа и материали

Получаването на бюлетините, изборните книжа и материалите от СИК и ПСИК ще бъде на 26.10.2019г. сградата на община Минерални бани /2ри - етаж/, както следва:

от 13:00 часа от СИК номер 09 до СИК номер 015

от 14:30 от СИК номер 01 до СИК номер 08 включително и ПСИК 016 и 017

20.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 20.10.2019 год. от 15:00 часа

16.10.2019

Съобщение

До всички членове на СИК и ПСИК обучението във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. Обучението ще се проведе на 20.10.2019г. от 11:00 часа в голямата зала на читалището /сграда КОС/ с. Минерални бани.

15.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 16.10.2019 год. от 18:00 часа

12.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 12.10.2019 год. от 14:00 часа

10.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 10.10.2019 год. от 18:00 часа

09.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 09.10.2019 год. от 18:30 часа

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с решение на ЦИК МИ-15-697/05.10.19, ОИК-Минерални бани публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за общински съвет

Бюлетина за кметство Ангел войвода

Бюлетина за кметство Боян ботево

Бюлетина за кметство Винево

Бюлетина за кметство Караманци

Бюлетина за кметство Сусам

Бюлетина за кметство Сърница

Бюлетина за кметство Татарево

 

 

04.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Минерални бани чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Минерални бани.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Минерални бани от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Минерални бани.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

01.10.2019

Съобщение

ОИК-МИНЕРАЛНИ БАНИ

напомня, че крайният срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;
29.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 30.09.2019 год. от 18:00 часа

28.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 29.09.2019 год. от 16:00 часа

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 28.09.2019 год. от 16:00 часа

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 25.09.2019 год. от 18:30 часа

23.09.2019

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 18:00 часа в с. Минерални бани, ул. Васил Левски 3 (в сградата на Общинска администрация заседателна зала)

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 24.09.2019 год. от 17:30 часа

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Минерални бани ще се проведе на 23.09.2019 год. от 17:00 часа

21.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Минерални бани ще се проведе на 21.09.2019г. от 17.00 часа.

20.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще е на 20.09.2019 г. от 18:00 часа

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

Указания за ОИК

 

17.09.2019

Регистрацията на кандидатски листи в ОИК

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Общинската избирателна комисия – Минерални бани, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите;
 3. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Минерални бани,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук: 

16.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще е на 16.09.2019 г. от 18:00 часа

12.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще е на 14.09.2019 г. от 17:00

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще е на 12.09.2019 г. от 17:00

07.09.2019

Съобщение

     Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Минерални бани на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., се приемат в сградата на Общинска администрация Минерални бани, с. Минерални бани, бул. "Васил Левски", №3., ет. 2, ст. 9 , всеки календарен ден, от 17.09.2019 год. до 24.09.2019 г./включително/, от 9:00 часа до 17:00часа / не по-късно от 32 дни преди изборния ден/.

Напомняме, че: 

-с Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК са определени условията и необходимите документи за   регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., 

 

07.09.2019

Съобщение

Документите за регистрация в Общенска избирателна комисия - Минерални бани на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.се приемат в сградатга на Общинска администрация Минерални бани, с.Минерални бани, бул."Васил Левски" №3, ет.2, ст.9, всеки календарен ден от 12.09.2019г. до 16.09.2019г.  / включително / от 9:00ч. до 17:00ч. / не по късно от 40 дни преди изборния ден /.

Напомняме, че:

 - с Решение 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК са определени условията и необходимите документи за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

- с Решение 936-МИ /02.09.2019г. на ЦИК са определени условията и необходимите документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

07.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще е на 11.09.2019 г. от 18:00

05.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални Бани е насрочено за 07.09.2019 год. от 17:00 часа

04.09.2019

Заседание

Заседанието на ОИК-Минерални Бани ще се проведе на 04.09.2019 год. от 18:00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 125 / 18.03.2021

  относно: прекратяване на правомощията на кмет на кметство Сърница, община Минерални бани

 • № 124 / 15.01.2020

  относно: Заличаване на общински съветник от кандидатската листа на ПП“ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата.

 • № 123 / 02.11.2019

  относно: Допълване на Решение № 114/28.10.2019 г. на ОИК-Минерални бани за избиране на общински съветници

всички решения