№ 24-ЧМИ / 27.06.2021

ОТНОСНО : на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 23 - ЧМИ / 27.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

№ 22 - ЧМИ / 27.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

№ 21 - ЧМИ / 19.06.2021

ОТНОСНО : : Поправка на техническа грешка в Решение №12 – ЧМИ /01.06.2021 г., на ОИК – Минерални бани След направена служебна проверка се установи, че в Решение №12 – ЧМИ /01.06.2021 г.на ОИК – Минерални бани в състава на СИК № 261900010 е допусната техническа грешка, при изписване на името на член на СИК. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Минерални бани

№ 20 - ЧМИ / 19.06.2021

ОТНОСНО : Oповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в частичните местни избори за кмет на кметство Сърница на 27 юни 2021г. На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.234 във връзка с чл.10 от ИК, ОИК Минерални бани

№ 19 - ЧМИ / 16.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на ПСИК №261900016 за с.Сърница за частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. Постъпило е предложение с вх.номер 18/11. 06.2021г. от кмета на община Минерални бани за състав на ПСИК за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Сърница на 27. 06.2021г. Към същото са приложени: 1. Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК на територията на кметство Сърница, община Минерални бани; 2. Пълномощни от политическите партии и коалиции 3. Предложения за поименния състав на ПСИК 4. Протокол от проведените консултации с политическите партии и коалиции Предложението е придружено с необходимите документи по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс и е направено в срока по ал.9 на същия член. От представените документи е видно, че на проведените консултации с партиите и коалициите е постигнато съгласие за състава на ПСИК.На основание чл.87 ал.1. т.5 от ИК, Решение №108-МИ от 22/05.2021г и Решение №117-МИ от 25.05.2021г., ОИК - Минерални бани

№ 18 - ЧМИ / 12.06.2021

ОТНОСНО : Одобряване от ОИК – Минерални бани на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване за частичен избор за кмет на кметство Сърница, Община Минерални бани на 27 юни 2021г. Получен е графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина (образец на бюлетината) за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, както и предложен тираж за отпечатване на бюлетината от Община Минерални бани. След извършена проверка от целия състав на ОИК – Минерални бани, се констатира, че в графичния файл на бюлетината са изписани всички наименования правилно, няма грешки в съдържанието, поради което всички присъстващи се подписаха саморъчно върху бюлетината образец, изписаха трите си имена и отбелязан беше датата и часът на одобряването на бюлетината. Поради което на основание чл. 87, ал.1, т.9 и Решение № 1823 – МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, както и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-48/07.06.2021г. на ЦИК , ОИК-Минерални бани, единодушно и поименно

№ 17 - ЧМИ / 12.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за получаване на бюлетините за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. В ОИК – Минерални бани е получено писмо с изх. № ЧМИ-15-48/07.06.2021г. на ЦИК за упълномоща-ване на най-малко двама представители на ОИК – Минерални бани от различни партии и коалиции за получаване на бюлетините за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. , които следва да присъстват в печатницата на БНБ за получаването им. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Решение № 1823-МИ от 9 юни 2020 г. на ЦИК, писмо изх. № ЧМИ-15-48/07.06.2021г на ЦИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

№ 16 - ЧМИ / 12.06.2021

ОТНОСНО : Определяне брой ПСИК и брой на членовете на ПСИК в община Минерални бани за провеждане на частични местни избори за кмет на кметство Сърница насрочени за 27.06.2021г. В ОИК Минерални бани е постъпило писмо от Кмета на Община Минерални бани, заведено с вх.№14/07.06.2021г. във входящия регистър на ОИК Минерални бани, с което ни уведомяват за общ брой подадени заявления към 07.06.2021год., а именно 15 броя на гласоподаватели с право да гласуват с подвижна избирателна кутия с трайни увреждания. Съгласно Решение № 117-МИ от 25.05.2021год. на ЦИК, право да се образува ПСИК на съответната община е ако има подадени най-малко 10 заявления от лица с трайни увреждания. Съгласно т.6 на същото Решение Общинска избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна изби-рателна кутия. Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, вр.чл.464, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 108-МИ/22.05.2021 г. на ЦИК, ОИК – Минерални бани

№ 15 - ЧМИ / 06.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани, за участие в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г. по предложение на ПП “Движение за права и свободи“ Постъпило е предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани, за участие в частичните избори на 27.06.2021г. по предложение на ПП “Движение за права и свободи”, подписано от Екрем Зейнур Юзеир в качеството му на преупълномощен представител от Мехмед Юмер Атаман – пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ – Председател на политическа партия “Движение за права и свободи” След извършена проверка ОИК – Минерални бани установи, че са изпълнени изискванията по Чл. 464 , т.6 от ИК – ОИК Минерални бани На основание чл.87, ал.1 т.14 от ИК – ОИК Минерални бани

№ 14 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Проведен жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 и чл.196 ал.1 и ал.3 изр.1-во от Изборния кодекс и на основа-ние Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна изборна комисия,ОИК-Минерални бани

№ 13 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ за частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 и чл.196 ал.1 и ал.3 изр.1-во от Изборния кодекс и на основа-ние Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна изборна комисия,ОИК-Минерални бани

№ 12 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК №261900010 за с.Сърница за частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. Постъпило е предложение с вх.номер 10/28. 05.2021г. от кмета на община Минерални бани за състав на СИК за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Сърница на 27. 06.2021г Към същото са приложени: 1. Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за опреде-ляне състава на СИК на територията на кметство Сърница, община Минерални бани; 2. Пълномощни от политическите партии и коалиции 3. Предложения за поименния състав на СИК 4. Протокол от проведените консултации с политическите партии и коалиции Предложението е придружено с необходимите документи по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс и е направено в срока по ал.9 на същия член. От представените документи е видно, че на проведените консултации с партиите и коалициите е постигнато съгласие за състава на СИК.На основание чл.87 ал.1. т.5 от ИК и Решение №108-МИ от 22/05.2021г., ОИК - Минерални бани

№ 11 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани , за участие в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г. по предложение на ПП“Движение за права и свободи“ Постъпило е предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани, за участие в частичните избори на 27.06.2021г. по предложе-ние на ПП“Движение за права и свободи“, подписано от Екрем Зейнур Юзеир в качество-то му на преупълномощен представител от Мехмед Юмер Атаман- пълномощник на Мус-тафа Сали Карадайъ - Председател на политическа партия “Движение за права и свободи“ Предложението е регистрирано с вх. №1 от 28.05.2021 г. във Входящия регистър на канди-датите за кметове на кметства за нови и частични избори на 27.06.2021г. /Приложение 70-МИ-НЧ от Изборните книжа/ и под № 1/28.05.2021 г. в публичния регистър на ОИК Мине-рални бани /Приложение 71-МИ-НЧ от Изборните книжа/. Към същото са приложени: Пълномощно №107/12.05.2021г.към лицето Мехмед Юмер Атаман, упълномощено да пред-ставлява партия “Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Пълномощно №107-1/18.05.2021г. към лицето Екрем Зейнур Юзеир, преупълномощено да представлява партия „Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Заявление-декларация от кандидат за общински съветник или кмет-български гражданин по чл.414, ал.1, т.3 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл.413, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК След извършена проверка ОИК- Минерални бани установи, че са изпълнени изискванията по чл. 414 , ал. 1 т. 3 -8 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл.413, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК На основание чл.87, ал.1 т. 14 от ИК – ОИК Минерални бани

№ 10 - ЧМИ / 27.05.2021

ОТНОСНО : Регистрация на партия “Движение за права и свободи“ за участие в частични избори за кмет на кметство в община Минерални бани, кметство Сърница на 27.06.2021 г. Постъпило е заявление от партия “Движение за права и свободи“, подписано от Екрем Зей-нур Юзеир в качеството му на преупълномощен представител от Мехмед Юмер Атаман- пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ - Председател на политическа партия “Движение за права и свободи“ , за регистрация на представляваната от него партия в насрочения за 27 юни 2021г. частичен избор за кмет на кметство Сърница. Заявлението е регистрирано с вх. №8 от 26.05.2021 г. в Регистъра на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на 27.06.2021г. /Приложение 46-МИ-НЧ от Изборните книжа/ и под № 2/27.05.2021 г. в публичния регистър на ОИК Минерални бани /Приложение 56-МИ-НЧ от Изборните книжа/. Към същото са приложени: Пълномощно №107/12.05.2021г.към лицето Мехмед Юмер Атаман, упълномощено да пред-ставлява партия “Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Пълномощно №107-1/18.05.2021г. към лицето Екрем Зейнур Юзеир, преупълномощено да представлява партия „Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Удостоверение за актуално състояние от СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ф.д. №2574/1990г. за вписване в регистъра за политическите партии на политическа партия с наименование „Движение за права и свободи“; Решение №103-МИ/22 май 2021г. на ЦИК, относно допускане на партия „Движение за пра-ва и свободи“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021г. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12, вр. чл. 147, ал.1 и чл.464, т.5 от ИК във връзка с Решение №103-МИ/ 22.05.2021г. на Централната изби-рателна комисия за допускане на партия „Движение за права и свободи“ за участие в частич-ните избори за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, Об-щинска избирателна комисия Минерални бани

№ 9 - ЧМИ / 27.05.2021

ОТНОСНО : Регистрация на ПП “ГЕРБ“ за участие в частични избори за кмет на кметство в община Минерални бани, кметство Сърница на 27.06.2021 г. Постъпило е заявление от ПП “ГЕРБ“, подписано от Живка Христова Петрова в качество-то и` на преупълномощен представител от Делян Александров Добрев- пълномощник на Бойко Методиев Борисов - Председател и представляващ Политическа партия “ГЕРБ“ , за регистрация на представляваната от него партия в насрочения за 27 юни 2021г. частичен избор за кмет на кметство Сърница. Заявлението е регистрирано с вх. № 7 от 26.05.2021 г. в Регистъра на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на 27.06.2021г. /Приложение 46-МИ-НЧ от Изборните книжа/ и под № 1/27.05.2021 г. в публичния регистър на ОИК Минерални бани /Приложение 56-МИ-НЧ от Изборните книжа/. Към същото са приложени: Пълномощно №КО-Г-195/14.05.2021г.към лицето Делян Александров Добрев, упълномо-щено да представлява ПП “ГЕРБ“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Пълномощно №004/21.05.2021г. към лицето Живка Христова Петрова, преупълномощено да представлява ПП „ГЕРБ“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Удостоверение за актуално състояние от СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ф.д. №1545/2007г. за вписване в регистъра за политическите партии ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ с наименова-ние „ГЕРБ“; Решение №86-МИ/21 май 2021г. на ЦИК, относно допускане на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021г. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12, вр. чл. 147, ал.1 и чл.464, т.5 от ИК във връзка с Решение №86-МИ/ 21.05.2021г. на Централната избира-телна комисия за допускане на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, Общинска избирателна комисия Минерални бани,

№ 8 - ЧМИ / 27.05.2021

ОТНОСНО : Допълнение към решение №6-ЧМИ/12.05.2021г. На основание чл. 87, ал.1, т.7 от ИК, Решение № 1847-МИ/ 28.07.2020 год. на ЦИК, Реше-ние № 1847-МИ от 28.06.2020год. на ЦИК и Решение №108-МИ/22.05.2021г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за нови и частични избори за кметове, Общинска избирателна комисия – Минерални бани,

№ 7-ЧМИ / 12.05.2021 / 12.05.2021

ОТНОСНО : Място и срок за подаване на документи за регистрация на партии/коалиции от партии/ местни коалиции и инициативни комитети за участие в частични местни избори за кмет на кметство Сърница на 27.06.2021год.

№ 6-ЧМИ / 12.05.2021 / 12.05.2021

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Минерални бани и разпределението им между партиите и коалициите

№ 5-ЧМИ / 12.05.2021 / 12.05.2021

ОТНОСНО : Заповед на кмета на община Минерални бани № 3-191 от 07.05.2021 год. за образуване на избирателна секция на територията на с. Сърница, община Минерални бани и утвърждаване на номерация, обхват и адрес за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

  относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

 • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения